Management Team


jms

R. Devanathan

varadaraj

Dr. Jayanta Kumar Ray (Jay)

Bobjee

Bobjee Srinivas

prabha

Prabha Ramanujan

Beena C

Beena C

shymala

Shyamala B

Raghavendra

Raghavendra K S

Awards & Recognitions